חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

התוצאות הכספיות של שופרסל לרבעון ראשון 2014

תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2014

 

*       הכנסות החברה הסתכמו בכ- 2.8  מיליארד ש"ח, קיטון של 5.9% בהשוואה

         לרבעון המקביל אשתקד, בנטרול השפעת עונתיות (מועד חג הפסח) הקיטון

         הינו כ-2%.

*       הרווח התפעולי מפעילות שוטפת הסתכם ב-64 מיליון ש"ח, קיטון של 41 מיליון ש"ח ו- 39% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי מהווה 2.3% ממחזור המכירות בהשוואה ל- 3.5% ברבעון המקביל אשתקד.

 *        הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-32 מיליון ש"ח, קיטון של 23 מיליון ש"ח         ו- 42% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי מהווה כ- 1.1% ממחזור המכירות.

 *        ה- EBITDA לרבעון מסתכמת ב-132 מיליון ש"ח, קיטון של 37 מיליון ש"ח

          ו- 22% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.  

 

רפי ביסקר, יו"ר דירקטוריון שופרסל, אמר היום:

ירידה ברמות הצריכה בשוק קמעונאות המזון לצד המשך תחרות עזה ועיתוי חג הפסח אפיינו את הסביבה העסקית ברבעון הראשון של 2014 והשפיעו לרעה על הכנסותיה ורווחיותה של שופרסל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה המשיכה לתת דגש על חיזוק מעמדה בתחום חנויות הדיסקאונט, שיפור הקשר עם הלקוח וביצוע תהליכי התייעלות רוחביים. אנו מאמינים כי פעולות אלו יחד עם המשך שיפור שרשרת אספקה, התייעלות והשבחה נדל"נית והרחבת תשתיות מקוונות יביאו לצמיחה ושיפור בפרמטרים התפעוליים בטווח הקצר והבינוני.

 

 

איציק אברכהן, מנכ"ל החברה, אמר היום:

ההאטה בשוק המזון כמו גם עיתוי חג הפסח השנה פגעו בתוצאותיה של שופרסל. פגיעה זו באה לידי ביטוי בתחילת השנה בה ניכרה חולשה במכירות החברה, בעוד בהמשך חלה התאוששות וניכר שיפור במכירות.

החברה החלה בהפעלת המרכז הלוגיסטי החדש במודיעין כחלק ממערך שרשרת האספקה החדש, בד בבד עם המשך הקמת המרכז הלוגיסטי המצונן בשוהם.

במהלך הרבעון הקימה החברה מועדון לקוחות חדש לרשת "יש" וכמו כן החברה השיקה אפליקציית דיגיטל חדשה ומתקדמת המאפשרת ללקוח ביצוע פעולות שונות, לרבות הזמנת סל קנייה בערוץ המקוון "שופרסל ONLINE".

 

 


 

 

ניתוח תוצאות שלושת החודשים שנסתיימו ביום 31 במרס 2014 לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

תוצאות פעילות לשלושה

חודשים שנסתיימו ביום

31 במרס 2014

תוצאות פעילות לשלושה

חודשים שנסתיימו ביום

31 במרס 2013

 

 

    אחוז               מיליוני

                          ש"ח

 אחוז                    מיליוני

                           

 

 

 

הכנסות

                          2,806

                          2,981

 

 

 

רווח גולמי

25.9%             727

               

25.3%             753

                

הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות

              (663)            23.6%    

           

              (648)            21.7%    

           

רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

     64             2.3%  

    105              3.5%

 

 

 

הוצאות אחרות

 

                           -

                          (1)

רווח תפעולי לאחר הוצאות אחרות

     64              2.3%

    104              3.5%

 

 

 

הוצאות מימון, נטו

 

מסים על הכנסה

                          (18)

 

                          (14)

                          (31)

 

                          (18)

 

 

 

 

רווח לתקופה   

 

 

                           32                                      

                           55                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכנסות מגזר הקמעונאות ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב- 2,794 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 2,969 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של %5.9 שנבע בגין עיתוי חג הפסח וכתוצאה מירידה בצריכה בשוק המזון במהלך הרבעון הראשון השנה.

 

המכירות בחנויות זהות[1] אשר פעלו באופן מלא ברבעון הראשון השנה וברבעון המקביל אשתקד קטנו בשיעור של %6.5. בנטרול השפעת עונתיות (מועד חג הפסח) הקיטון הינו כ- 2.5%.

המכירות למ"ר[2] בחנויות החברה ברבעון הראשון השנה היו 5,099 ש"ח בהשוואה ל- 5,433 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 6.1%. בנטרול השפעת עונתיות (מועד חג הפסח) הקיטון הינו כ-2%.

 

הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב- 44 מיליון ש''ח בהשוואה ל- 43 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-2.3%.

 

 

הכנסות החברה ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב- 2,806 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 2,981 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 5.9% אשר נבע מהאמור לעיל.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון השנה הסתכם ב- 727 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-753 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 26 מיליון ש"ח. שיעור הרווח הגולמי היה% 25.9 בהשוואה ל- 25.3% ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בסכום הרווח הגולמי הינו כתוצאה מהקיטון בהכנסות. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר מעיתוי חג הפסח.

 

 

הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות ברבעון הראשון השנה הסתכמו ב- 663 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 648 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ההוצאות מסך ההכנסות היה 23.6% בהשוואה ל- 21.7% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות נבע בעיקר מהתייקרויות שחלו בתחומי השכר, שכ"ד, ארנונה וחשמל. השינוי בשיעור ההוצאות נובע בעיקר מהירידה במכירות עקב עיתוי חג הפסח.

 

הרווח התפעולי במגזר הקמעונאות ברבעון הראשון השנה הסתכם ב- 33 מיליון ש"ח ובשיעור של 1.2% בהשוואה ל- 71 מיליון ש"ח ובשיעור של 2.4% ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 38 מיליון ש"ח (כ-53.5%). הקיטון ברווח התפעולי נבע כתוצאה מהקיטון בהכנסות כאמור.

 

הרווח התפעולי במגזר הנדל"ן מפעילות שוטפת ברבעון הראשון השנה הסתכם ב- 37 מיליון ש"ח בהשוואה   ל-38 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי לאחר הוצאות אחרות של החברה ברבעון הראשון השנה הסתכם ב- 64 מיליון ש"ח ובשיעור של 2.3% בהשוואה ל- 104 מיליון ש"ח ובשיעור של 3.5% ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 40 מיליון ש"ח (כ-38.5%) אשר נבע מהאמור לעיל.

 

הרווח לתקופה ברבעון הראשון השנה הסתכם ב- 32 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 55 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח נבע מהאמור לעיל.

 

 

 [1] מכירות חנויות זהות – מכירות ברוטו של חנויות פעילות שנפתחו לפני חודש ינואר 2013.

[2]  שטחי הסניפים החדשים מחושבים באופן יחסי ממועד פתיחת הסניף.

   שטח הסניף הינו השטח ברוטו הכולל שטחי מכירה ושטחים תפעוליים מקורים נוספים.

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד